За мен

 

Доктор по управление на образованието, магистър по социология, бакалавър по управление на човешките ресурси и бакалавър по мениджмънт на социални организации; към това се добавят и специализации и обучения от Австрия и България по управление на професионалната рехабилитация, управление на средствата от Европейския Съюз, стратегическо планиране и други.

Старт на професионалната кариера официално през 1999 г., включваща Координатор проекти, Координатор Обучителни програми за хора с увреждания, експерт в екипа на Министъра на труда и социалната политика, заместник-кмет на Община Сливен, директор „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане, Главен директор в Агенцията по заетостта, ръководител на Средносрочна рамкова инвестиционна програма, одит и методическа подкрепа по предоставяне на социални услуги, Председател на Държавната агенция за закрила на детето, анализатор и преподавател.

Разработването на иновативни подходи за подкрепа на педагогически специалисти, както и за подкрепа на преки доставчици на социални услуги съчетава с работа по въвеждането и утвърждаването на публично-частното партньорство в хуманитарния сектор като част от професионалното и кариерно развитие.

Подкрепя серия от обществени инициативи, свързани с развитието на личността – както на децата, така и на възрастните: артистични, спортни, академични и такива, насочени към местни общности.

Учредител на Национална младежка награда за проявени благородство и доблест.

Лауреат на Наградата на Академията за лидери за борба със статуквото и апатията в обществото.

Стипендиант на Фондация “Отворено Общество” за високи академични постижения в областта на управлението на човешки ресурси.

Създател на първия училищен парламент в България.