Координация на работата с деца

 Координация на работата с деца е дисциплина, разработена за магистри – педагози, в рамките на 60 академични часа. Интегрираният професионален подход в работата с деца, базиран на правата на човека и правата на децата, който да обедини усилията на универсалните, педагогическите, социалните и специалните ресурси и ги насочи качествено към постигането на конкретно измерим ефект е в основата на магистърския курс.

През последното десетилетие мултидисциплинарната работа с деца навлезе трайно в професионалния обхват на специалистите, работещи с деца и родители. В тази връзка, обучението по програмата е насочено към придобиване на интердисциплинарни знания и специализирана подготовка по обхвата на съвременните публични и частни ресурси за работа с деца, с фокус върху специфичните връзки между различните области на обхват на правата на децата.

За успешна работа по дисциплината се изисква студентите да имат знания в областта на педагогиката, социологията, психологията, социалните дейности, националната сигурност, публичната администрация.

Като резултат от изучаването на проблематиката по тази дисциплина студентите следва да придобият знания и определени компетентности като:

Професионални компетентности в сферата на правата на децата; практическа компетентност за ефективно приложение на теоретични знания и бързо и самостоятелно адаптиране към особеностите на конкретната практическа сфера; нагласа за поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на правата на децата; изградена култура на междуинституционално общуване
Изградено умение за по-нататъшно самообучение и професионално усъвършенстване; развито аналитично мислене, критичност и самокритичност, бърза ориентация в ситуация с дете и многопосочност на информационните потоци
Осъществуване на професионална практическа дейност във всички видове обществени, просветни, социални и административни институции на национално, регионално и местно ниво; усъвършенстване организацията на дейността си и условията на труд, чрез разширяване възможностите за интерактивно общуване и обмяна на опит

Представените тематични резюмета могат да бъдат от полза в подготовката на студентите:


Международна обстановка. Структуриране на работата с деца и за деца на световно, международно, европейско и чуждестранно ниво


Национална ситуация. Органи за закрила на детето в България


Нормативна рамка


Взаимодействие между органите за закрила на детето в България


Взаимодействие между органите за закрила на детето в България и чуждестранни органи


УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА ВЪВ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ (Същност, добри практики и възможности за развитие)


Мониторинг и контрол на системата за закрила на детето в България


Медиите и децата