Супервизия в педагогическа среда

Супервизията сред работещите с деца и юноши в педагогическа среда е категорична иновация за педагогическите специалисти не само в България, но и в Европа. Запознаването със същността, основните модели и функции на супервизията от една страна, а от друга страна овладяването на знания по теоретичната рамка, ефективността и приложимостта на супервизията са в основата на курса. Анализирането на основните характеристики на моделите на супервизия, основните цели, ползи, стъпки за ефикасното прилагане, както и развиването на професионални умения, свързани с различните функции и роли на супервизора, както и с различните форми и техники на супервизията залягат в основата на курса.

Представените тематични резюмета могат да бъдат от полза в подготовката на студентите:


КОНСПЕКТ

ТЕОРЕТИЧЕН И ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СУПЕРВИЗИЯТА В ПОДПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ


СУПЕРВИЗИЯТА съвременна форма на подкрепа в професионалното развитие на педагозите в позитивното образование


Основни форми на супервизия.