Съюз на учените в България

Представените тематични резюмета могат да бъдат от полза в подготовката на студенти и професионалисти:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ


КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“


АВТОРЕФЕРАТ „УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ - ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ“
ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ НА ТЕМА „УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ - ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ“
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА „УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ – ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ“

 


РЕЦЕНЗИЯ от проф., д. ик. н. Лучиян Ангелов Милков, УНСС

РЕЦЕНЗИЯ от д.п.н. Пламен Радев Иванов, професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петър Райков Петров - гр. Варна

СТАНОВИЩЕ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Любомира Симеонова Попова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново