Позитивна образователна среда

През последното десетилетие мултидисциплинарната работа с деца навлезе трайно в професионалния обхват на специалистите, работещи с деца. В тази връзка, обучението по програмата е насочено към придобиване на знания и компетенции чрез интерактивен подход по обхвата на съвременните теории и практики. Програмата разглежда отношенията с детето, връзките в екипа, разпределението на отговорностите, отношенията между участниците, взаимоотношенията с родителите. Интегрираният професионален подход в работата с деца, който да насочи специалистите качествено към постигането на конкретно измерим ефект е в основата на курса. Тематичният обхват е насочен към разкриване на основните характеристики на позитивната на образователна среда. Обучаваните се запознават и с възможностите за създаване и развитие на образователна среда, насочена към благополучието на децата – създаване на положителни емоции, позитивни взаимоотношения, професионални ценности и смисъл. Дискутират се и проблеми, свързани с позитивната мотивация и психично благополучие (не само на децата). Курсът на обучение разкрива значимостта на единодействието между двете институции за личностното развитие и възпитание на детето, както и основанията за нов концепт на взаимодействие между семейството и образователната институция – от едностранно-информационно се ориентира към процес на активно взаимодействие.


1. Адаптирано резюме за възпитатели и помощник възпитатели ДИСЦИПЛИНАТА


2. Адаптирано резюме за възпитатели и помощник възпитатели – ПОЗИТИВНО ВЪЗПИТАНИЕ И МОТИВАЦИЯ


3. Адаптирано резюме за възпитатели и помощник възпитатели – ПОВИШАВАНЕ НА САМООЦЕНКАТА


4. Адаптирано резюме за възпитатели и помощник възпитатели – САМОСТОЯТЕЛНОСТ на детето