Правна защита на детето и личността

Правната защита на детето и личността е лекционен курс, разработен за студенти от професионално направление Педагогика, специалност „Социална педагогика“.
Тематичното съдържание обхваща актуалните проблеми, корелиращи с развитието на гражданските процеси, подкрепата на личността и практическите механизми на взаимодействие в национален и международен план. Същевременно курсът надгражда с изпреварващ пакет от данни, практики и сведения така, че да подготви студентите за иновативни и напредничави професионални реализации. В тази връзка, обучението е насочено към придобиване на интердисциплинарни знания и специализирана подготовка по обхвата на съвременните публични и частни ресурси за работа с деца, с фокус върху специфичните връзки между различните области на обхват на правата на децата и правата на личността.

В резултат от изучаването на проблематиката по тази дисциплина студентите следва да придобият знания и определени компетентности като:

 • Познаване на правната рамка в международен план и у нас;
 • Разпознаване на основни институционални и организационни структури в национален и международен план;
 • Овладяване на основни механизми за работа с различни категории уязвими деца и лица;
 • Оценяване на възникнали казуси и адекватно търсене на компетентна помощ в пряката работа;
 • Оказване на подкрепа на деца и лица в търсенето на правна помощ от институциите;
 • Участие в експертни ситуации;
 • Професионални компетентности в сферата на правата на децата;
 • Практическа компетентност за ефективно приложение на теоретични знания и бързо и самостоятелно адаптиране към особеностите на конкретната практическа сфера;
 • Нагласа за поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на правата на децата и правата на човека;
 • Култура на междуинституционално общуване;
 • Умение за по-нататъшно самообучение и професионално усъвършенстване;
 • Развито аналитично мислене, критичност и самокритичност, бърза ориентация в ситуация с дете/лице и многопосочност на информационните потоци.

Представените тематични резюмета могат да бъдат от полза в подготовката на студентите:


Международната обстановка. Структуриране на работата с деца и за деца на световно, международно, европейско и чуждестранно ниво


Национална ситуация. Националната нормативна рамка на работата с деца и за деца


Органи за закрила на детето в България. Взаимодействие между органите за закрила на детето в България


Детето – обект на защита/закрила


Детето – субект на защита/закрила


Механизми за работа с деца – обект на защита


Ограничение. Запрещение. Хуманност срещу личност


КОНСПЕКТ /ПРАВНА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И ЛИЧНОСТТА/