Публикации


45. СУПЕРВИЗИЯ В ПОДПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ – ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР И ОТГОВОРИ ОТ ПРАКТИКАТА - ОФЕЛИЯ КЪНЕВА ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, БЪЛГАРИЯ; СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ", ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО, КНИГА 1/2024 (25)


44. Офелия Кънева | Габриела Козарева | Деян Драгиев | Кузман Илиев | Цвят Димитрова - Децентрализация за ефикасност в образованието; Агенция ОЗОН, София 2024


43. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОГЛЕД КЪМ МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО / доц. д-р Офелия Иванова Кънева; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ /НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ХОРА – ВЪЗМОЖНОСТИ И МЕЧТИ”/ 18-20 септември 2023 г., град Левски; СБОРНИК С ДОКЛАДИ; Издателство Агенция ОЗОН, 2024


42. СИНКРЕТИЗМЪТ НА НАУЧНИТЕ ПОДХОДИ И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРАКТИКА ВЪВ ФОКУСА НА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ - доц. д-р Офелия Иванова Кънева, ВСУ „Черноризец Храбър“, e-Journal VFU, Брой 21 - 2024


41. СУПЕРВИЗИЯ В ПОДПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ – БЪРЗ ТЕОРЕТИЧЕН И ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД - доц. д-р Офелия Иванова Кънева, ВСУ „Черноризец Храбър“, e-Journal VFU, Брой 20 - 2023


40. УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В АРХИТЕКТУРНИ ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИМ СРЕДА - ПРЕДИМСТВА И НЕУСПЕШНИ ПРАКТИКИ / Доц. д-р Офелия Кънева; Пловдивски университет и Варненски свободен университет, инж. Анастас Кънев, проектантско бюро СОНИК МОДУЛ ЕООД /ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ ЗЕМЕУСТРОЙСТВО/, 3-4'2023, Съюз на геодезисти и земеустроителите в България - ФНТС


39. STUDENT PARTICIPATION IN ARCHITECTURAL PROCESSES RELATED TO THEIR EDUCATIONAL ENVIRONMENT – ADVANTAGES AND FAILURES, 4TH INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, ISBN: 978-625-367-162-4


38. SOCIAL INNOVATIONS DESIGN – THE VIEWPOINTS OF TEACHERS, EXPERTS AND STUDENTS / PAVLINA VODENOVA, OPHELIA KANEVA - University of Forestry, Sofia, Bulgaria; Agency OZON, Varna Free University, Plovdiv University, Bulgaria / INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN, Science Journal Sofia 2/2022 (22): 12–22


37. Георги Минков; Офелия Кънева - НАРЪЧНИК НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК /НАРЪЧНИК НА ПРЕКИЯ ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА РАБОТА СЪС ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ПОМОЩ НА РЪКОВОДИТЕЛИ, СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПСИХОЛОЗИ, ПЕДАГОЗИ, АСИСТЕНТИ/, 2022, СОФИЯ, АГЕНЦИЯ ОЗОН


36. Innovative Methodology for Inclusive Physical Education at School (INEDU project) Methodological manual for inclusive physical education (Intellectual Output 1) BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH / Authors: Ophelia Kaneva; Ivan Ivanov; Marianna Bartzakli / BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, 2022


35. HORIZONTAL SUPPORT FOR TEACHERS THROUGH MODERN APPROACHES, Ophelia KANEVA - PhD in Educational Management; Associate professor in Varna Free University & Plovdiv University, Bulgaria; ORCID No: 0000-0002-6318-4594 / 8th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE August 29-30, 2022 / Sofia, Bulgaria


34. Иновативна методология за приобщаващо физическо възпитание в училище проект INEDU /Методическо ръководство за приобщаващо физическо възпитание/ - © Авторски колектив на INEDU, Офелия Кънева, Агенция ОЗОН; Иван Иванов, СОНИК СТАРТ; Marianna Bartzakli, Α.Σ. ΑμεΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ.- BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH съставители, 2022. © Офелия Кънева - превод от английски език, научна редакция и актуализация, 2022 © “Български бестселлър”, 2022.- ISBN 978-954-463-266-3, www.bgbestseller.com


33. INCLUSIVE EDUCATION BY SPORT AT SCHOOL – THE OPINION OF THE TEACHERS SHAPED THROUGH FOCUS GROUPS, Ophelia KANEVA1, Marianna BARTZAKLI2 - 1 PhD in Educational Management; Associate professor in Varna Free University & Plovdiv University, Bulgaria; ORCID No: 0000-0002-6318-4594; 2 PhD in Quality in Education, Headmistress in 12th Primary School of Patras, Greece / INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS-XII, August 13-15, 2022, Delhi, India


32. INCLUSIVE EDUCATION BY SPORT AT SCHOOL – PHILOSOPHY OR REALITY?, Ophelia KANEVA - 1PhD in Educational Management; Associate professor in Varna Free University & Plovdiv University, Bulgaria; ORCID No: 0000-0002-6318-4594, May 10-11, 2022 / Ist-International Congress on Modern Sciences, TASHKENT, Uzbekistan


31. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО КАТО ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР, Pedagogika-Pedagogy, Volume 94, Number 5, 2022 - Д-р Офелия Кънева, Агенция ОЗОН (България)


30. TOGETHER IN PHYSICAL EDUCATION PROCESS – SUPPORTING STUDENTS AND TEACHERS IN INCLUSIVE ACTIVITIES, Ophelia KANEVA - PhD in Educational Management; Associate professor in Varna Free University & Plovdiv University, Bulgaria – INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES on Social Sciences & Humanities-V, February 25-26, 2022 / Izmir, Turkey


29. Д-р Офелия Иванова Кънева, Агенция ОЗОН - ИГРАТА – УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА, НА УСПЕХ, НА ЩАСТИЕ ИЛИ НА КАРИЕРА? e-Journal VFU /© ВСУ "Черноризец Храбър"/, ISSN 1313-7514, Брой 17-2022


28. SUPERVISION IN A PEDAGOGICAL ENVIRONMENT: AN INNOVATIVE WAY TO SUPPORT PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF PEDAGOGUES, Ophelia KANEVA - PhD in Educational Management; Associate professor in Varna Free University & Plovdiv University, Bulgaria / 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE STUDIES OF CONTEMPORARY SCIENCES, January 14-16, 2022 / Tokyo – Japan


27. MODEL FOR TRAINING ENGINEERING DESIGN STUDENTS BY USING METHODS FROM HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES - Pavlina Vodenova /University of Forestry, Sofia, Bulgaria/, Ophelia Kaneva /Agency OZON, Varna Free University, Plovdiv University, Bulgaria/ - INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN, 2/2021 (20): 63–72


26. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, Икономическа мисъл ● 66 (6), 2021 ● Economic Thought - Офелия Кънева, Агенция ОЗОН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“


25. Ophelia KANEVA (PhD in Educational Management; Associate professor in Varna Free University & Plovdiv University, Bulgaria) - SUPERVISION IN A PEDAGOGICAL ENVIRONMENT: MISSION POSSIBLE / 4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, August 8-9, 2021/ Warsaw, Poland 


24. Ophelia KANEVA - LOGICAL NETWORK: A MODEL FOR CHILDREN'S PARTICIPATION IN DECISIONMAKING PROCESSES AS ANSWER TO THE CHALLENGES OF XXI CENTURY EDUCATIONAL MANAGEMENT / WORLD CHILDREN CONFERENCE-II, May 21-23, 2021, Nicosia / Turkish Republic of Northern Cyprus, Özay Günsel Children University / Proceedings Book Volume-I, IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE, ISBN: 978-605-70554-8-4


23. OPPORTUNITIES TO PARTICIPATE IN MAKING DECISIONS FOR MIGRANT CHILDREN, Pedagogika-Pedagogy, Volume 93, Number 4, 2021 /Ophelia Kaneva - Agency OZON – Sofia (Bulgaria)/


22. Публично-частното партньорство в училищното образование – Възможности, проблеми и решения, Издателски център на Варненски Свободен Университет, 2021


21. Децата в процеса на вземане на решения, Издателски център на Варненски Свободен Университет, 2020


20. Ofelia Ivanova KANEVA - STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THEIR PARTICIPATION IN DECISION-MAKING PROCESSES, Social sciences, Announcements of Union of Scientists Sliven, vol. 35 (1), 2020, /Известия на Съюза на учените Сливен, том 35 (1), 2020/


19. Authors: Ophelia Kaneva - UNIVERSAL DESIGN – SOCIAL, PEDAGOGICAL AND MANAGERIAL CHALLENGE, Innovation in Woodworking Industry and Engineering Design, Vol. IX, Issue 2 2020


18. Ofeliya Kaneva (Bulgaria) - GLOBAL POLICIES IN SUPPORT OF CHILDREN'S PARTICIPATION IN DECISION-MAKING PROCESSES, SocioBrains, ISSUE 75, NOVEMBER 2020


17. ПРАКТИКИ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В ХУМАНИТАРНАТА СФЕРА, Брой 13, 2020 г. /д-р Офелия Иванова Кънева - преподавател в агенция ОЗОН/


16. ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Брой 13, 2020 г. /д-р Офелия Иванова Кънева - преподавател в агенция ОЗОН/


15. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Е-списание "Образование и развитие" ISSN 2603-3577 Брой 6, 10.2020 г. /Офелия Кънева/


14. ДЕЦАТА – МИГРАНТИ И УЧАСТИЕТО ВЪВ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ, Е-списание "Образование и развитие" ISSN 2603-3577 Брой 6, 10.2020 г. /д-р Офелия Иванова Кънева/


13. UNIVERSAL DESIGN – SOCIAL, PEDAGOGICAL AND MANAGERIAL CHALLENGE /Ophelia Kaneva, PhD/


12. 20 НОЕМВРИ: 30 години по-късно или 65 години по-рано? /Офелия Кънева/


11. Второ издание на “Детето на ХХI век и предизвикателствата пред професионалистите от ХХ век”, 2019, Офелия Кънева


10. „Влиянието на съвременните медии върху децата: състояние, проблеми и регулация“, 2018, Сборник материали от Международната научно-практическа конференция „Децата и медиите“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“


09. “Детето на ХХI век и предизвикателствата пред професионалистите от ХХ век”, 2017, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”


08. “Участието на децата във взимането на решения”, сп. “i-Продължаващо образование”, 2018


07. „The agents of public change – policies of international organizations regarding the participation of children in decision-making process“, 2018, Е-списание "Образование и развитие" ISSN 2603-3577 Брой 2, 07.2018 г.


06. “Детето пациент или пациентът дете”, 2017, сп. “Практическа педиатрия”


05. “Изследване на нагласите на училищното ръководство в България относно създаването на позитивна и безопасна училищна среда”, 2018, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Цоков, Г., Янакиев, Ю., Кънева, О.


04. “Изследване на проявите на агресия и насилие сред учениците в България за създаване на позитивна и безопасна училищна среда”, 2018, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Цоков, Г., Янакиев, Ю., Кънева, О.


03. “Десет добри практики по европейски проекти”, Резон, 2010-2011


02. "Неправителствените организации, местната власт и хората в неравностойно положение", Кънева, О., Вондрак, Р., Кънев, И., Атанасова, Л., Известия на Съюза на учените в България, том 10, 2006


01. “Неправителствените организации и техните комуникационни проблеми в Община Сливен”, Кънева, О., Вондрак, Р., Кънев, И., Атанасова, Л., Известия на Съюза на учените в Сливен, том 10, 2006