Публикации

24. Ophelia KANEVA - LOGICAL NETWORK: A MODEL FOR CHILDREN'S PARTICIPATION IN DECISIONMAKING PROCESSES AS ANSWER TO THE CHALLENGES OF XXI CENTURY EDUCATIONAL MANAGEMENT / WORLD CHILDREN CONFERENCE-II, May 21-23, 2021, Nicosia / Turkish Republic of Northern Cyprus, Özay Günsel Children University / Proceedings Book Volume-I, IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE, ISBN: 978-605-70554-8-4


23. OPPORTUNITIES TO PARTICIPATE IN MAKING DECISIONS FOR MIGRANT CHILDREN, Pedagogika-Pedagogy, Volume 93, Number 4, 2021 /Ophelia Kaneva - Agency OZON – Sofia (Bulgaria)/


22. Публично-частното партньорство в училищното образование – Възможности, проблеми и решения, Издателски център на Варненски Свободен Университет, 2021


21. Децата в процеса на вземане на решения, Издателски център на Варненски Свободен Университет, 2020


20. Ofelia Ivanova KANEVA - STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THEIR PARTICIPATION IN DECISION-MAKING PROCESSES, Social sciences, Announcements of Union of Scientists Sliven, vol. 35 (1), 2020, /Известия на Съюза на учените Сливен, том 35 (1), 2020/


19. Authors: Ophelia Kaneva - UNIVERSAL DESIGN – SOCIAL, PEDAGOGICAL AND MANAGERIAL CHALLENGE, Innovation in Woodworking Industry and Engineering Design, Vol. IX, Issue 2 2020


18. Ofeliya Kaneva (Bulgaria) - GLOBAL POLICIES IN SUPPORT OF CHILDREN'S PARTICIPATION IN DECISION-MAKING PROCESSES, SocioBrains, ISSUE 75, NOVEMBER 2020


17. ПРАКТИКИ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В ХУМАНИТАРНАТА СФЕРА, Брой 13, 2020 г. /д-р Офелия Иванова Кънева - преподавател в агенция ОЗОН/


16. ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Брой 13, 2020 г. /д-р Офелия Иванова Кънева - преподавател в агенция ОЗОН/


15. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Е-списание "Образование и развитие" ISSN 2603-3577 Брой 6, 10.2020 г. /Офелия Кънева/


14. ДЕЦАТА – МИГРАНТИ И УЧАСТИЕТО ВЪВ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ, Е-списание "Образование и развитие" ISSN 2603-3577 Брой 6, 10.2020 г. /д-р Офелия Иванова Кънева/


13. UNIVERSAL DESIGN – SOCIAL, PEDAGOGICAL AND MANAGERIAL CHALLENGE /Ophelia Kaneva, PhD/


12. 20 НОЕМВРИ: 30 години по-късно или 65 години по-рано? /Офелия Кънева/


11. Второ издание на “Детето на ХХI век и предизвикателствата пред професионалистите от ХХ век”, 2019, Офелия Кънева


10. „Влиянието на съвременните медии върху децата: състояние, проблеми и регулация“, 2018, Сборник материали от Международната научно-практическа конференция „Децата и медиите“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“


09. “Детето на ХХI век и предизвикателствата пред професионалистите от ХХ век”, 2017, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”


08. “Участието на децата във взимането на решения”, сп. “i-Продължаващо образование”, 2018


07. „The agents of public change – policies of international organizations regarding the participation of children in decision-making process“, 2018, Е-списание "Образование и развитие" ISSN 2603-3577 Брой 2, 07.2018 г.


06. “Детето пациент или пациентът дете”, 2017, сп. “Практическа педиатрия”


05. “Изследване на нагласите на училищното ръководство в България относно създаването на позитивна и безопасна училищна среда”, 2018, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Цоков, Г., Янакиев, Ю., Кънева, О.


04. “Изследване на проявите на агресия и насилие сред учениците в България за създаване на позитивна и безопасна училищна среда”, 2018, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Цоков, Г., Янакиев, Ю., Кънева, О.


03. “Десет добри практики по европейски проекти”, Резон, 2010-2011


02. "Неправителствените организации, местната власт и хората в неравностойно положение", Кънева, О., Вондрак, Р., Кънев, И., Атанасова, Л., Известия на Съюза на учените в България, том 10, 2006


01. “Неправителствените организации и техните комуникационни проблеми в Община Сливен”, Кънева, О., Вондрак, Р., Кънев, И., Атанасова, Л., Известия на Съюза на учените в Сливен, том 10, 2006


 

powered by social2s
© {2019-2021} Ophelia Kaneva. All Rights Reserved.