СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ СЪС СПИСАНИЕ „ТРУД И ЗДРАВЕ“

24 юли 2020 г. 

Списание „Труд и здраве“ е е представително национално издание, което има изключителната привилегия и признание да бъде официален медиен партньор за България на Европейския съюз, в лицето на Агенцията на ЕС за безопасност и здраве. Списанието разглежда и анализира многообразието на аспектите на труда, в пряка връзка със здравето и безопасността на трудовия контингент, корпоративната и правовата култура, безопасното жизнено поведение на хората, особено на подрастващите, психологията на трудовите, социалните и личностните взаимоотношения, обществената чувствителност, социалните и демографските проблеми на общините, добрите европейски и световни практики и конкретната им приложимост и мултиплициране в България.

Водещ акцент в редакционната политика е презентирането и популяризирането на добрите практики на българските общини и местните компании. Основният критерий е цялостната им дейност и политика да отговоря на съвременните стандарти и изисквания за модерно европейско развитие и за ефективен и социално отговорен бизнес.

В своя августовски брой, списание ТРУД и ЗДРАВЕ съвместно с ОФЕЛИЯ КЪНЕВА представя СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛИ НА ОБЩИНИТЕ В СТРАНАТА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19. Основните акценти, които като гост-редактор поставям са:

  • Добрите резултати, постигнати в последните години от местната власт;
  • базисните моменти на общинската политика за стимулиране на местната икономика, трудовата реализация на младите, подобряването на социалната, жизнената, битовата и екологичната среда;
  • ефективността от мерките на изпълнителната власт на местно ниво в пандемични условия;
  • подкрепата на личностното развитие на децата и младите хора
  • публично-частното партньорство на местно ниво.
powered by social2s
© {2019-2021} Ophelia Kaneva. All Rights Reserved.