Новини и събития

17 септември 2019 г.

Второ допълнено издание на студията „Детето на ХХI век и предизвикателствата пред професионалистите от ХХ век“ е на пазара с началото на новата учебна година. Благодарение на екипа на Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия се очаква изданието да има и формат на електронна книга през октомври тази година.

Книгата е обогатена и с предговор от проф. Емилия Алексиева и следговор от доц. Боян Славенков.

Съдържанието представя анализ и последователна характеристика на „Дигиталното дете“; привлича вниманието не само на специалистите в областта на детското развитие и грижата за децата, но и на всеки, който се интересува от съвременните предизвикателства пред позитивното детско развитие. Адресирана е преди всичко към педагози, социолози, психолози, студенти, семейството, образователните инстититуции и всички чиято дейност засяга и трябва да носят отговорност за децата днес. Дава светлина върху поколението родено след 2000 г., с особен фокус над България. Задава въпроси към професионалните среди и предизвиква отговори с отворен край – такива, които да могат да активират и амбицират участниците в “естествената за пребиваване” на децата среда – за да бъдат възрастни и подрастващи по-пълноценни в своята интеракция.

„Финният анализ на авторката обхваща последователно характеристиките на „Дигиталното дете“, предизвикателствата пред образователните институции и пред специалистите, работещи за тях, семейството и неизбежната мултикултурност на 21 век.
Една от основните и ценни идеи в статиите е осъзнаването и осмислянето на новата роля на детето като творец на собственото си развитие. Тази нова роля е свързана с по-голямата му активност, като следствие от по-интензивното му развитие в новия дигитален свят, която трябва да се припознае институционално без страх от загуба на авторитет“ – проф. Емилия Алексиева

„Твърде интересен и заслужаващ внимание момент в разглежданата студия е акцентът върху обезпечаването на правото на децата сами да участват в определянето на своето бъдеще и върху посочването на конкретните форми, в които този процес трябва да се развива у нас“ – доц. Боян Славенков

Книгата се разпространява в университетските книжарници, в търговската система на Сиела и на Хеликон, но може да бъде поръчана и директно от издателството

powered by social2s

12 септември 2019 г.

Евро-Азиатския съюз организира редовни диалози а правата на човека между представителите на гражданското общество и правителствата. Тези диалози, които следват формата на тридневен семинар, са предназначени да насърчат обсъждането и обмена на идеи за насърчаване и зачитане на правата на човека във всички 53 партниращи членове на Съюза. В края на 2019 г. се предприема преразглеждане на работните методи на неформалния семинар от 2013-2018 г., за да се научи как може да се подобри неговото въздействие и резултатите му да станат по-ефективни. Това също е възможност Евро-Азиатският съюз да стане по-критично осведомен за следващата си фаза относно отклоненията от желаните спрямо реалните резултати по правата на човека.

Чрез включването ми в тази оценка ще допринеса за надграждане на идентифицираните успехи в работата по правата на децата. За едно от категоричните признания за напредък се счита XVII-ят международен форум, проведен в периода 7-9 ноември 2017 г. в София.

Една от основните ми цели ще бъде да повлияя в стратегията и визията за следващата фаза на Съюза така, че децата да имат своето право на пълноценно участие в процесите на взимане на решения. От друга страна ще се опитам да насърча възможностите за нови проекти за правата на човека, в които участието на децата в дебата да бъде гарантиран, за да се осигури оптимална ефективност на ангажиментите по правата на човека.

powered by social2s

9 септември 2019 г.

Община Белица никога не е имала истински социални услуги от съвременен тип, с които да подпомага активно местното население, а и гостите на красивия регион. В лицето на кмета Радослав Ревански се откри истински съмишленик на хуманитарните дейности и така, заедно с екипа на Фондация ОЗОН и с подкрепата на Сдружение с нестопанска цел „Емпатия“ в сърцето на град Белица ще има Център за социална рехабилитация и интеграция. С помощта на тази иновативна услуга ще се осигури подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и възрастни (в т.ч. с различни вид и степен на увреждане), както и подкрепа на рискови групи.

Услугата ще включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот, за да може да се осъществи и превенция на социалното изключване.

Амбицията на всички съмишленици е Центърът да стартира активно своята дейност до края на 2019 г.

powered by social2s

3 септември 2019 г.

Като част от екипа на фондация ОЗОН имам възможност да работя за развиване на активна подкрепа за хора в неравностойно положение. Моят личен присантиман е към младите хора, за това и първата инициатива, с която се заемам е да се разкрие Дневен център за деца и младежи с увреждания на територията на Община Сърница. Община Сърница е най-младата община на територията на България. Нейната хуманитарна инфраструктура тепърва ще се изгражда в подкрепа на местното население. Делът на младежите с увреждания не е малък, за това и първата дейност, с която насърчавам Кмета Неби Бозов да се ангажира е именно център, който да оказва социално – психологическа и методическа подкрепа на децата и младежите с увреждания, както и на техните близки за преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот.

За всичко това голяма подкрепа ще окаже и екипът на Сдружение с нестопанска цел „Емпатия“.

Амбицията на всички съмишленици е Центърът да стартира своята дейност още през 2019 г., а да се разгърне истински през 2020 г., когато да може да се устрои в хубава сграда и с подходящи съоръжения.

powered by social2s

2 септември 2019 г.

Фондация „Околна среда, здраве, общество, наука - ОЗОН” е основана през 1999 г. от 10 души, водени от идеята мотивирана и мобилизирана част от местния научен елит да работи по решаване на проблемите на общината и местната общност - инженери и физици; лекари и биолози; еколози; юристи и филолози. Фондацията е сформирана изцяло от членове на Съюза на учените в България и е традиция във всички дейности на ОЗОН да се търси тясно сътрудничество с академичността.

Фондация ОЗОН работи от самото си създаване като партньор на местната власт в направленията околна среда, здраве, общество и наука.

С гордост се присъединявам отново към екипа на фондацията, за да дадем заедно старт на активна хуманитарна дейност в по-слабо развити райони на страната. Със своите компетенции и опит ще имам възможност да допринеса за разкриването на редица инициативи в подкрепа на хората в неравностойно положение, с основен акцент върху младото население.

powered by social2s
© {2019-2021} Ophelia Kaneva. All Rights Reserved.